İmparatorluğun En Uzun Yüzyılıİmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Osmanl Modernle Mesi Otokratik Bir Modernle Medir Ve D Geli Meler, Hayat N Son K Rk Y L Nda Imparatorlu U, Bu Otokratik Modernle Meden Anayasal Bir Monar Iye Kadar S R Kledi Mparatorluk Gen Cumhuriyete Parlamentarizm, Siyasal Parti, Bas N Gibi Siyasal Kuramlar Miras Olarak B Rakt Cumhuriyet Ilk Anda E Itim Sistemini, Niversiteyi, Y Netim Rg T N , Mali Sistemini Imparatorluktan Miras Ald Cumhuriyet Devrimcileri Bir Orta A Toplumuyla De Il, Son Asr N Modernle Me Sanc Lar Ile Ge Iren Imparatorlu Un Kal Nt S Bir Toplumla Yola Kt Lar Cumhuriyetin Radikalizmini Kam Layan Elerinden Biri De Yeterince Radikal Olamayan Osmanl Modernle Mesidir Bug Nk T Rkiye Nin Siyasal Sosyal Kurumlar Ndaki Sa Laml K Ve Zaaf N Bilinmesi, Son Devir Osmanl Moderne Me Tarihini Iyi Anlamakla M Mk Nd R Ge Mi Le Gelece I Birarada D Nmek Ve Tart Mak Asl Nda Bu Tart Ma Farkl A Dan Ve Yollarla Yap Lsa Da Her Ki Inin Al Kanl D R Mparatorlu Un En Uzun Y Zy L , Bu Tart Man N Bir Unsuru Olarak 19 Y Zy L Tarihimiz I In Genel Bir Giri Tir.

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı book, this is one of the most wanted İlber Ortaylı author readers around the world.

!!> PDF / Epub ☃ İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı ✐ Author İlber Ortaylı – Horsebackridingnewmexico.us
 • Paperback
 • 296 pages
 • İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
 • İlber Ortaylı
 • Turkish
 • 21 October 2019

10 thoughts on “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

 1. Rıfat says:

  Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ekilde tasavvur etmemize olanak verir Her eye ra men Tanzimat hareketi T rkiye tarihinde toplumu ileriye g t ren ve r a an bir rol oynam t r Tanzi Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ...

 2. Betti says:

  Rengeteg h tt rismeretet k v n k nyv, n ha gy t nt, hogy a szerz a t m ban megszerzett inform ci it egyszerre akarja r z d tani az olvas ra s mag t l rtet d en haszn l neveket, helysz neket, esem nyeket A t r k olvas k sz m ra tal n egy rtelm ek a k nyvben felhalmozott t rt n sek, b r k tlem, hiszen rengeteg a kikacsint s a p rhuzamosan zajl eur pai s k zel keleti esem nyekre is nem besz lve egy tlag magyar olvas r...

 3. Ruhat alp says:

  Avrupa daki k resel geli melerin sanayi devrimi,frans z ihtilali vb. Devlet i Aliye ye yans mas n ,bu s re teki z m aray lar n ,demokratikle me s recini tanzmat, slahat ,me rutiyet. anlatan iyi bir kitap.Ayr ca kitapta ilgin bilgiler de mevcuttur.Misal Osmanl tarih isi Hammer r...

 4. Gökberk says:

  Tarih kitaplar nda okutulan n d nda Osmanl mparatorlu u nun Gerileme d nemi olarak adland r ld d nemde ya anan geli meleri renmek, d nemin ad n n asl nda uygunsuz oldu unu g rmek ve Cumhuriyet d nemine etki eden olaylar ve g r leri anlamak i in ger ek bir kaynak.

 5. Pinar Gungor says:

  En orjinal ve en iyi kitabi Ortayli nin Rusya ile verdigi karsilastirmalar da guzel

 6. Onur Umut says:

  en iyi kitab.

 7. Burak says:

  Birbirine taban tabana z t olmakla birlikte her biri ayr ayr ra bet g ren pek ok farkl g r ile izah na al lmas ndan dolay belki de tarihimizin en az anla lan ama g n m z toplum ve devlet hayat n en ok etkileyen devir olan Tanzimat n en kapsaml olmasa da her noktaya temasa al an en anla l r eseri ve belki de yazar n en kolay anla l r eseri Yak n tarih okumalar nda ba lang eseri olarak okunmas uygun olur kanatindeyim Yazar n taraf olmaktan ziyade her fikri irdelemesi de ese Birbirine taban tabana z t olmakla birlikte her biri ayr ayr ra bet g ren pek ok farkl g r ile izah na al lmas ndan dolay belki de tarihimizin en az anla lan ama g n m z toplum ve devlet hayat n en ok etkileyen devir olan Tanzimat n en kapsaml olmasa da her noktaya temasa al an en anla...

 8. Anil says:

  lber Ortayl n n kitaplar ok ak lda kal c Konudaki kilit noktalar bazen ileri konularda da dikkat ekmeden tekrar ediliyor bu ekilde kitaptan fevkalade nemli noktalar akl n zda kal yor Osmanl n n Tanzimat tan itibaren T rk B rokrasi sisteminin yap s n olu turdu unu ve Osmanl n n da lma d neminde yeti en de erli kadrolar n nas l T rkiye Cumhuriyeti nin kurulu unda ba at rol oynad n okuyacaks n...

 9. Mücahit Şenol says:

  Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mesi nin bir r n oldu unu anlad m.Bug nk slam lkelerinin kar la t klar sorunlarla laik hukuk d zeni, aile kavram ndaki de i im Osmanl n n daha nceden kar la t n g rmek insan a rt y Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mes...

 10. Mert says:

  Ortodoks kilisesinin de imparatorluktaki imtiyaz nedeniyle Yunan dili ve e itimi bir engelle kar la madan ya ayabiliyordu Hatt Bizans hukuku da belli l de devam edebilmi tir Bab li taraf ndan yerine g re Rumca fermanlar da kaleme al nm t r ve Rumca yar resm bir dil olara...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *